Algemene Voorwaarden – La Caravana


1. Begripsomschrijving
1.1.) La Caravana, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven onder nummer 59088710 bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, hierna te noemen Opdrachtnemer.
1.2.) Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.3.) Overeenkomst: iedere overeenkomst welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging en aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

2. Aanbieding en geldigheidstermijn
2.1) Uitgebrachte offertes worden digitaal, schriftelijk of mondeling gegeven. Deze hebben een geldigheidstermijn van 14 dagen. Bij akkoord op de offerte gaat opdrachtgever tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals in dit document opgesteld.

2.2) La Caravana hanteert een vooraf vastgestelde overeengekomen prijs en termijn. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 5% dreigt te worden overschreden, dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de opdrachtgever teneinde de meerkosten te bespreken. Alle benoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

3. De Wachtlijst
3.1) Bij akkoord van de opdrachtbevestiging voor een La Caravana Project in opdracht wordt een aanbetaling voldaan van € 500, - vijfhonderdeuro - door de opdrachtgever(s) om het traject te starten. Dit bedrag wordt op de eindfactuur in mindering gebracht. Deze aanbetaling wordt niet gecrediteerd wanneer de opdrachtgever(s) tussentijds afhaken, ongeacht de reden/omstandigheden.

4. De Overeenkomst en Acceptatie
4.1) Bij een Project in opdracht wordt vóór de start van de bouw van de La Caravana het volledige ontwerp doorgenomen en ondertekend voor akkoord. De overeenkomst bestaat uit twee delen; Contract Deel I - waarin de techniek wordt bepaald, contract deel II - waar het interieur en de styling zijn vastgelegd. Bij ondertekening gaat de opdrachtgever akkoord met het ontwerp zoals digitaal of op papier wordt geschetst, samen met de getoonde stalen/materialen/producten welke worden gebruikt in La Caravana.

4.2) De overeenkomst La Caravana Project in opdracht is als volgt opgebouwd;
Deel I
Type Caravan
Indeling
Technische Indeling
Prijs
Levertijd

Deel II
Uitgekozen kleuren, vloer, interieurmaterialen
Uitgekozen stoffering, zittingen en/of matrassen
Stalen/Producten/Materialen overige

5. Betaling
5.1) Bij een La Caravana Project in opdracht hanteren wij een drietal termijnen van betaling.

1.) De wachtlijst aanbetaling á € 500,-, wordt in mindering gebracht op de eindfactuur

2.) Bij ondertekening van de overeenkomst contract ‘Deel I Techniek’ en contract ‘Deel II – Interieur’ geldt een aanbetaling van 25% per deel, met een totaal van 50% op het totaalbedrag.

3.) Bij oplevering wordt de laatste 50% van het totaalbedrag betaald met de daarbij in mindering gebrachte € 500,- als wachtlijst kosten.

5.2 Bij iedere factuur wordt verwacht dat het bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum is voldaan op de rekening van de opdrachtnemer, waarvan de gegevens in dit document te vinden zijn.

6. Annulering
6.1) Bij ondertekening van de overeenkomst vervalt de bedenktijd van 14 dagen. In geval van annulering in de periode van de overeenkomst tot oplevering behoudt de opdrachtnemer het recht op 50% van de aanbetaling.


7. Prijswijzigingen/Stijgingen
7.1) Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet vast overeengekomen prijs te allen tijde doorberekend.

8. Wijzigingen/Aanpassingen
8.1) Opdrachtnemer heeft het recht aanpassingen of wijzigingen door te voeren indien een opdracht niet geheel conform overeenkomst uitgevoerd kan worden. Bij meerprijs gaat dit in overleg met opdrachtgever.

9. Leveringstermijn
9.1) De door La Caravana leveringstermijn zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke levertijd. Opdrachtnemer heeft het recht deze leveringsdatum te overschrijden. Overschrijding van de leveringsdatum gebeurt altijd in overleg met opdrachtgever.
Levering geschiedt altijd bij La Caravana te Apeldoorn. Direct na de levering draagt de opdrachtgever het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaak of onderdelen daarvan ontstaan.

10. Oplevering
10.1) Voor de opdrachtgever(s) is het lastig om bij oplevering in te schatten of het product volledig werkt en voldoet, heeft de opdrachtgever het recht ná oplevering van Project in opdracht, éénmalig terug te komen bij La Caravana met de caravan om aanpassingen te maken en mogelijke fouten uit de caravan te halen. La Caravana brengt hiervoor géén kosten in rekening.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1) De te renoveren La Caravana of andere zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet volledig heeft voldaan.

12. Retentierecht
12.1) De opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de caravan wanneer en voor zolang als de opdrachtnemer de kosten van de werkzaamheden aan de caravan of zaak niet of niet in zijn geheel voldoet; de opdrachtgever de kosten van eerdere door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan dezelfde caravan of zaken niet of niet volledig voldoet.

13. Garantie
De opdrachtnemer hanteert garantie onder de volgende voorwaarden:

13.1.) De garantie wordt door de opdrachtnemer verleend per ingang van factuurdatum van de laatste betaling bij oplevering. De garantie geldt voor de opdrachtgever en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

13.2.) Op alle door de opdrachtnemer geleverde apparatuur van derden geldt de garantie van deze partijen, alsmede hun garantievoorwaarden. Instructies evenals handleidingen worden meegeleverd met de caravan of zaken.

13.3.) Opdrachtnemer geeft 6 maanden garantie op het interieur en de, indien van toepassing, waterdichtheid van de caravan of zaak. Bij blijk van schade en onjuist gebruik vervalt deze.
De waterdichtheid garantie blijft enkel geldig bij de jaarlijkse waterdichtheidscontrole gedurende de garantieperiode. Deze moet uitgevoerd worden door La Caravana te Apeldoorn.

13.4.) Opdrachtnemer voert grondige inspectie uit op het onderstel/chassis van de caravan.
Daar het oldtimer caravans betreffen, wordt er geen garantie gehanteerd.
Van de opdrachtgever wordt verwacht dat men zich heeft verdiept in de opdrachtnemer en hierbij een goed beeld heeft van de verwachte kwaliteit en hiermee akkoord gaat.

13.5.) Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de opdrachtnemer verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

13.6.) Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in opdrachtnemers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht.

13.7.) Niet onder de garantie vallen; defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (slechte wegen e.d.).

13.8.) Opdrachtgever dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de opdrachtnemer te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de opdrachtgever kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland/België/Luxemburg/Duitsland plaatsvindt, dient dit ten alle tijden door La Caravana te Apeldoorn uitgevoerd te worden. De kosten van elders uitgevoerde reparaties worden enkel in overleg, voordat de reparatie plaatsvindt, vergoed tegen het in het bedrijf van de opdrachtnemer geldende prijspeil.

13.9.) De garantie vervalt indien opdrachtgever niet spoedig na het constateren van de gebreken opdrachtnemer in kennis stelt.

13.10.) De garantie vervalt wanneer opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.

13.11.) Garantiewerkzaamheden welke niet door opdrachtnemer zelf worden uitgevoerd worden niet vergoed mits schriftelijk anders overeengekomen

13.12.) Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor reeds verrichte werkzaamheden door opdrachtgever.

14. Staat van het object
Bij akkoord voor een Project opdracht nemen de opdrachtgevers het volgende in acht;

14.1.) Wanneer de opdrachtnemer specifieke onderdelen voor de caravan niet kan verkrijgen zal deze naar de best passende/overeenkomende oplossing zoeken en deze toepassen.

14.2.) De staat van het exterieur van de caravan, met inachtneming van deuken, caravan specifieke onderdelen en bijzondere vormen, kunnen nimmer terug in nieuwstaat gebracht worden. De opdrachtgever is bewust dat de opdrachtnemer met een ‘gebruikte’ caravan werkt en deze altijd kleine visuele gebreken behoudt.

14.3.) Opdrachtgever is bewust van het feit dat de ramen van de caravan, met uitzondering van enkel-glas ramen, hergebruikt worden; de staat van de ramen vóór de renovatie blijft hetzelfde tenzij anders vermeld in het contract. Bij het ontbreken van ramen bij de gekozen caravan heeft de opdrachtnemer het recht de ramen als meerprijs door te berekenen aan opdrachtgever. Wanneer er ramen defectief worden tijdens het renovatieproces dient de opdrachtnemer deze te vergoeden aan opdrachtgever.

15. Ontbinding en Overmacht
15.1) Wanneer de opdrachtnemer door omstandigheden of overmacht (tijdelijk) niet kan leveren wordt naar een passende oplossing gezocht. Dit kan in de vorm van uitstel van levering, uitbesteding productie aan derden of annulering van de koop. In géén van de gevallen kan de opdrachtnemer aansprakelijk gesteld worden in enigerlei vorm of tot welk bedrag dan ook schadevergoeding betalen. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Timeless Living kan toegerekend worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht vanuit de opdrachtnemer wordt in ieder geval verstaan;

15.2.) Omstandigheid, dat de opdrachtnemer een prestatie, die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt

15.3.) Stakingen, rampen, oorlogen, brand en pandemieën

15.4) Overheidsmaatregelen, welke opdrachtnemer verhinderen haar verplichtingen tijdig, dan wel deugdelijk na te komen.

16.Toepasselijk recht
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

17. Copyright
17.1 Afbeeldingen en teksten van onze website mogen nimmer zonder onze toestemming gebruikt worden. Teksten onder voorbehoud van drukfouten.